اخذ ویزای آذربایجان

اخذ ویزای آذربایجان

amin visa

اخذ ویزای آذربایجان

مدارک مورد نیاز : بابت ویزای الکترونیکی : اسکن پاسپورت +

تاریخ سفر بابت یک ماهه تجاری : پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

……. … …

مدارک مورد نیاز : بابت ویزای الکترونیکی : اسکن پاسپورت +

تاریخ سفر بابت یک ماهه تجاری : پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

……. … …

مدارک مورد نیاز : بابت ویزای الکترونیکی : اسکن پاسپورت +

تاریخ سفر بابت یک ماهه تجاری : پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.

……. … …

مدارک مورد نیاز : بابت ویزای الکترونیکی : اسکن پاسپورت +

تاریخ سفر بابت یک ماهه تجاری : پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 42946-021 داخلی

120 تماس حاصل فرمایید.