اخذ ویزای چین

اخذ ویزای چین اخذ ویزای چین عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

اخذ ویزای چین عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

china-visa-esfand

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

 عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

 عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

 عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی

عادی 110 دلار فوری 145 دلار

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس رنگی 4*6

زمینه سفید تمام رخ + گواهی تمکن مالی به لاتین 35 میلیون

تومان + بیمه مسافرتی

 عادی 110 دلار فوری 145 دلار

اطلاعات بیشتر :
تلفن : 42946 داخلی 113 میلاد رزاقی