جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی

توچال در تابستان 1397 :

جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی توچال در تابستان 1397 :

 

summer-program amin travel agency

جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی توچال در تابستان 1397
نام برنامه تاریخ برگزاری مدت برنامه درجه سختی برنامه
پاشوره 31/03/1397 2 روز 3
شاهان کوه / آزادکوه 07/04/1397 2 روز 4
دماوند شمال شرقی 15/04/1397 2 روز 5
جانستون 18/04/1397 1 روز 3
بلقیس / دو خواهران 21/04/1397 2 روز 3
سنبران 28/04/1397 5/2 روز 4
شاه البرز 04/05/1397 5/2 روز 4
سبلان 10/05/1397 3 روز 4
مهرچال تا هم هن 19/05/1397 1 روز 4
کلجنو 25/05/1397 5/2 روز 5
علم کوه 31/05/1397 3 روز 5
دماوند شمالی 07/06/1397 3 روز 5
دوبرار 16/06/1397 1 روز 4
خلنو بزرگ 22/06/1397 2 روز 4
قلل کرمان 27/06/1397 4 روز 4

 

ارتباط با سرپرستهای برنامه های کوهنوردی :

@AlirezaMontaha

@kambizjafarkhani

@shahabbayatbaroni
@BahadorS

جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی توچال در تابستان 1397 :

جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی توچال در تابستان 1397 :

 

جدول برنامه های کوهنوردی باشگاه کوهنوردی توچال در تابستان 1397
نام برنامه تاریخ برگزاری مدت برنامه درجه سختی برنامه
پاشوره 31/03/1397 2 روز 3
شاهان کوه / آزادکوه 07/04/1397 2 روز 4
دماوند شمال شرقی 15/04/1397 2 روز 5
جانستون 18/04/1397 1 روز 3
بلقیس / دو خواهران 21/04/1397 2 روز 3
سنبران 28/04/1397 5/2 روز 4
شاه البرز 04/05/1397 5/2 روز 4
سبلان 10/05/1397 3 روز 4
مهرچال تا هم هن 19/05/1397 1 روز 4
کلجنو 25/05/1397 5/2 روز 5
علم کوه 31/05/1397 3 روز 5
دماوند شمالی 07/06/1397 3 روز 5
دوبرار 16/06/1397 1 روز 4
خلنو بزرگ 22/06/1397 2 روز 4
قلل کرمان 27/06/1397 4 روز 4

 

ارتباط با سرپرستهای برنامه های کوهنوردی :

@AlirezaMontaha

@kambizjafarkhani

@shahabbayatbaroni
@BahadorS